คณะกรรมการบริหาร

 
 

1)  คุณธนวัฒน์ ประจันตะเสน

     กรรมการผู้จัดการ

 

2)  คุณสหชัย พิรพัฒน์

     รองกรรมการผู้จัดการ (แผนกงานวิศวกรรม)

 

3)  คุณวัชระ ศรีปุงวิวัฒน์

     รองกรรมการผู้จัดการ (แผนกงานวิศวกรรม)

 

4)  คุณปทุมพร พิรพัฒน์

     รองกรรมการผู้จัดการ (แผนกการเงินและทั่วไป)

 
   
   

 ผังองค์กร