♦ บริการ

 
    
   
 
 
งานระบบไฟฟ้า งานระบบสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและ
ป้องกันอัคคีภัย
 
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบพลังงานทดแทน