♦ พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า, งานที่สูง, และงานทั่วไป